Klauzula informacyjna

Amethyst Radiotherapy Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy os. Złotej Jesieni 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394580, REGON: 122000988, NIP: 6793072982 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej podanych przez nich w zgłoszeniu kontaktowym przy użyciu  formularza kontaktowego w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Dane osobowe użytkowników strony internetowej w ww. zakresie będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie kontaktowe, jeśli z treści zgłoszenia, w tym oświadczeń użytkownika strony internetowej złożonych zgłoszeniu kontaktowym wobec administratora danych, nie wynika nic innego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie jest zgoda użytkownika strony internetowej. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie kontaktowe.

Użytkownik strony internetowej udostępniającemu swoje dane osobowe w ww. zakresie i celu,  przysługuje prawo wglądu, żądania zmiany, poprawiania i wnioskowania o usunięcie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym administratorom danych oraz nie będą transferowane poza EOG.

Dane będą przetwarzane doraźnie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie kontaktowe oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 1 roku.

Kontakt z administratorem danych/inspektorem ochrony danych u administratora: iod@amethyst-rtcp.pl